Jump to content

Nya regler för våra bilar kanske på G


Recommended Posts

Läs texten på sidorna 74-75! Mycket läsvärt :racesmile:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/07/77/0082fedf.pdf

Helt klart intressant att regeringen insett att det finns folk i det här landet som har bilar och motorcyklar som hobby. Alla kan ju inte ha Sörmländska herrgårdar med köttdjur....

Väntar med spänning på kommentaren från allas vårt SFRO orakel.

Mvh

Sword

Link to comment
Share on other sites

Läs texten på sidorna 74-75! Mycket läsvärt :racesmile:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/07/77/0082fedf.pdf

Helt klart intressant att regeringen insett att det finns folk i det här landet som har bilar och motorcyklar som hobby. Alla kan ju inte ha Sörmländska herrgårdar med köttdjur....

Väntar med spänning på kommentaren från allas vårt SFRO orakel.

Mvh

Sword

:D :) :thumbup:

Link to comment
Share on other sites

Tolkar man det med våra ögon, så ska s.k KitCars (byggsatsbilar tror jag det stod) tillåtas i större utsträckning.

Även ska det gynna svenska tillverkare av s.k byggsatsbilar.

Link to comment
Share on other sites

skall även bli enklare att importera egen bil/mc dvs inte så mycket byråkrati som de e idag...

ja klipper in den delen som rör oss.. :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prop. 2005/06:160

8.1.3 Äldre fordonstyper och hobbyfordon

Regeringens bedömning: Med beaktande av rimliga säkerhets- och miljökrav bör reglerna för import av fordon för eget bruk omarbetas för att underlätta import och godkännande av bilar och motorcyklar. Organi-sationer som godkänner ombyggda och amatörbyggda fordon bör även få ansvar för s.k. byggsatsfordon.

Skälen för regeringens bedömning: Ett kundperspektiv bör vara vägledande för samhällets hantering av frågor rörande äldre fordonstyper och hobbyfordon. Medborgarna har rätt att kräva en effektiv och god service av de myndigheter som ansvarar på området samtidigt som krav på miljö och säkerhet kan bibehållas.

Medlemskapet i EU har, trots kvarstående administrativa problem, in-neburit ett genombrott för förenklad direktinförsel av bilar från med-lemsländerna. Antalet direktinförda bilar från medlemsländerna har som mest uppgått till ca 60 000 per år vilket skall jämföras med antalet ny-registrerade bilar som uppgått till mellan 250 000 och 300 000 per år. Antalet direktimporterade motorcyklar uppgick 2004 till drygt 6 000 och det totala antalet importerade till ca 25 500. De direktimporterade fordo-nen utgörs i allmänhet av nyare bilar och motorcyklar av kända märken, från t.ex. Tyskland De förenklade importmöjligheterna har inneburit en betydande prispress, inte endast på de importerade modellerna utan på nyare fordon överlag. Den ökade konkurrensen med för konsumenten rimligare priser har möjliggjort en angelägen förnyelse av det svenska fordonsbeståndet med fordon som håller hög säkerhets- och miljönivå.

Trots den stora volymen är det fortfarande en ganska tidsödande admi-nistrativ process att själv importera en bil eller en motorcykel från EU. Svårigheterna är ännu större för fordon från länder utanför EU. Kom-merskollegium har tagit initiativ till ett snabbare förfarande i form av ”one stop shop”, vilket innebär att AB Svensk Bilprovning bör utveckla specialiserade besiktningsstationer för registrering och godkännande av direktimporterade bilar och motorcyklar från EU. Regeringen anser att det bör undersökas om det är möjligt att införa förslaget även för fordon från tredje land.

74

Under senare år har även direktimport av fordon från länder utanför EU, framför allt USA, ökat påtagligt. Omfattningen är dock förhållande-vis liten. Det rör sig om ca 2 000 bilar och ca 250 motorcyklar per år. Den lagstiftning som reglerar import av bilar och motorcyklar från länder utanför EU, inklusive import av fordon för eget bruk eller av annan re-gistrerad importör än generalagent, uppfattas av många som förlegad. Konsumenterna kan emellertid ges tillgång till ett bredare utbud genom import av nischfordon som tillverkarna avstår från att exportera. Sådana nischfordon kan i många fall fylla särskilda transportbehov för t.ex. rörelsehindrade, polisen eller räddningstjänsten och de byggs ofta om

och anpassas i Sverige av mindre företag. I dag tillåts inte fordon som avviker från europeisk standard för t.ex. belysningsutrustning. Nu-varande regler är svåröverskådliga och blir därmed svårhanterliga för Vägverket och AB Svensk Bilprovning. De innebär också en osäkerhet och ett risktagande för marknadsaktörer med begränsade ekonomiska resurser. Regeringen anser därför att ett enklare och tydligare regelverk för import av fordon från tredje land bör införas. Reglerna bör utformas konkurrensneutralt med hänsyn till de säkerhets- och miljökrav som gäller för motsvarande fordon som EG-typgodkänns och importeras via generalagent. Möjligheten att acceptera avvikande amerikanska regler för strålkastare och blinkers utan att åsidosätta trafiksäkerheten bör under-sökas.

Prop. 2005/06:160

Lagstiftningen om motorfordon är till stor del utvecklad med beak-tande av den storskaliga tillverkningen men den saknar ofta inslag till stöd för motorfordon som avviker från ett seriemässigt utförande. Detta gäller t.ex. för sådana fordon som brukar kallas entusiastfordon. Ett entusiastfordon kan vara ett amatörbygge, en gammal klenod eller en relativt ny bil eller motorcykel med mycket speciell framtoning. Det är svårt att exakt bedöma hur många entusiastfordon som finns i Sverige i dag men en beräkning visar att det åtminstone finns 100 000 bilar med entusiastförsäkring och utöver dessa troligtvis tiotusentals fordon utanför bilregistret samt kanske lika många renoveringsobjekt. Därutöver finns ett stort antal motorcyklar som kan betecknas som entusiastfordon. For-donshobbyn i Sverige har således en stor spridning och bredd. Genom detta stora kunnande och intresse finns goda förutsättningar för en små-skalig näringsverksamhet för exempelvis komponenttillverkning och for-donsanpassning och kanske även för tillverkning av fordon i små serier.

Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation (SFRO) är en ideell orga-nisation som sedan 1982 arbetar med att hjälpa fordonsbyggare att bygga och besiktiga egentillverkade bilar och motorcyklar. Organisationen har sedan 1982 ett särskilt bemyndigande att genomföra teknisk besiktning av amatörbyggda fordon. Arbetet omfattar teknisk information, okulärbe-siktning och exempelvis bromsprov innan fordonet registreringsbesik-tigas hos AB Svensk Bilprovning. Verksamheten har expanderat kraftigt under senare år och organisationens status bör höjas och formaliseras för att möta den ökande efterfrågan på tjänster.

De regler om ombyggda och amatörbyggda fordon som gäller för SFRO:s verksamhet finns i Vägverkets författningssamling (VVFS) och utformades i början på 1980-talet. Reglerna utgick från att fordonen och de ingående delarna byggdes i Sverige. I dag tillåts ombyggnad av serie-tillverkat fordon oavsett ursprungsland av enskild person för eget bruk. Det finns emellertid ett omfattande utbud av byggsatsfordon som för närvarande inte tillåts byggas av svenska fordonsentusiaster eller mindre företag. Regeringen anser mot den bakgrunden att regelverket behöver anpassas såväl till den allmänna tekniska utvecklingen som till det utbud som erbjuds både inom EU och på den globala marknaden. Nuvarande krav på amatörbyggt eller ombyggt fordon för enskild person och eget bruk bör således ses över vilket också skulle stimulera uppkomsten av svenska ”byggsatsföretag” inom fordonsområdet.

75

Reglerna för återkommande kontroll av veteranfordon har varit i kraft under en längre tid samtidigt som antalet entusiastfordon ökat kraftigt.

Dessa fordon körs ofta mycket korta sträckor och visas upp på mässor och utställningar. De vårdas ömt och förvaras stöldsäkert och är sällan inblandade i trafikolyckor.

Prop. 2005/06:160

Regeringen gav i regleringsbrevet för 2006 Vägverket i uppdrag att presentera förenklade, långsiktiga och förutsägbara regler för direkt-import för eget bruk och import i mindre omfattning av motorfordon från EU och tredje land. Regeringen har i detta sammanhang för avsikt att ge Vägverket ett kompletterande uppdrag om att genomföra en översyn av reglerna för återkommande fordonskontroll av entusiast- och veteran-fordon. I en sådan översyn bör även ingå att undersöka om den nu-varande skattebefrielsen för fordon som är äldre än trettio år kan vill-koras med krav på veteranfordonsförsäkring. Vidare anser regeringen att man bör utforma och införa en legal definition av entusiastfordon så att bilar och motorcyklar med en sådan försäkring behandlas på samma sätt som veteranfordon görs i dag. Flera organisationer har även framfört önskemål om att få förse entusiastfordon med särskilda registrerings-skyltar som markerar fordonens särprägel. Även denna fråga bör ingå i översynen.

Link to comment
Share on other sites

Viljan bakom förslagen är förvånansvärt positiv för oss bilintresserade! :racesmile:

Trafiksäkerhetsverket och Vägverket kommer garanterat att ha starka invändningar mot "byggsatsbilar". Låt oss hoppas att mörkmännen håller sig borta och förslagen går igenom!

Link to comment
Share on other sites

Hej

Det ligger mycket arbete bakom proppen, SFRO har jobbat med VV och Bilprovningen länge för att förankra delar av det som står i förslaget.

Trafiksäkerhetsverket existerar inte längre (lades ned 1993 var det väl) och VV har såvitt jag vet inget direkt emot byggsatsfordon som princip, men det finns ju ett antal saker att hantera i samband med dem.

Personligen tycker jag att proppen innehåller övervägande bra saker och vi får hoppas att det ger resultat. Det är också skönt att se att allt jobb som framförallt SFROs styrelse (tillsammans med SMC som också jobbar hårt) slår igenom.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Jättebra.

Jag som inte hunnit bygga ännu har varit lite nervös för att reglerna skulle skärpas p.g.a. något luddigt miljömål och att möjlighet till gatregistrering skulle försvinna. Detta är ju tvärtom i helt rätt riktning.... :notworthy:

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Är det någon som vet om det händer något på denna front eller om det ligger långt borta?

[Edit] Såg att frågan redan ställts och att svaret var vet ej men att 1/5 är när saker brukar hända.

Edited by Martin
Link to comment
Share on other sites

Det har tillsatts/håller på att tillsättas arbetsgrupper som ska titta på bland annat detta. Eftersom det är många saker som hänger ihop är det väl tveksamt om det kommer nya regler i år, men vi får se.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...