Jump to content

Locost Sweden stadgar


Jonte

Recommended Posts

Här följer Tommys exempel på stadgar som jag tycker vi kan utgå ifrån.

Tycker ni att något ska ändras i texten så gör ett utdrag av den punkten och gör ändringen med FET kursiv stil.

Som t.ex

"10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast 30 dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem."

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Locost Sweden

och dess hemort är

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är:

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

Föreningen stöder sin verksamhet genom att:

3. Medlemmarna

Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5. Anslutnings- och medlemsavgifterna

Årsmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och......andra ordinarie medlemmar samt...suppleanter som alla utses vid årsmötet.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall

överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem.

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas.

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras

6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs

8. val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar

9. val av en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter

10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte medminst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

Link to comment
Share on other sites

7 dagar före är  för lite, så Jontes förslag tycker jag är helt ok.

I viss mån beror det ju på var mötet hålls naturligtvis, men jag kan ju direkt meddela att jag i stort sett inte kan komma på ett enda med 7 dagars varsel om det så är i "grannbyn"... :(

så visst ligger det en hel del i ditt inlägg Tommy, även om jag personligen troligtvis har det svårare än många andra att få tiden att räcka till....

30-60 dagar låter bra för min del, för det är ju ganska lätt att tro att ska det mötet vara IRL så gissar jag att det kommer bli som allt annat snart är i detta land......

- I Stockholm...... :whip:

eller har jag fel...

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker det vore bra med ambulerande möte, man utser en plats (där det finns några som är intresserade av att ordna de förberedelser som behövs, ex lokal och fika och kanske nåt bonus som kan vara intressant) att vara värd för nästa års möte, så får vi resa omkring lite.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker inte vi ska haka upp oss på vart i Sverige möten skall hållas.

Det kanske räcker med ett årsmöte sommartid (lufta 7orna) och resten kanske kan hållas via tfn eller om det finns nån sorts chatt man kan använda sig av de andra gångerna.

Viktigast i detta fall är utformingen av stadgar ;)

Link to comment
Share on other sites

Det kanske räcker med ett årsmöte sommartid (lufta 7orna)

Viktigast i detta fall är utformingen av stadgar ;)

Det där tycker jag låter som en bra idé. Tänk er ett veckoslut...lite konkörning...möte och avsluta med lite grillning och ett par pilsner :thumbup: :toot: :wohow:

Eddy

Link to comment
Share on other sites

Jaha, då verkar det vara sjösatt.

Utformningen av stadgar borde väl inte bli någon jätte-nöt. Jag tycker förslaget nedan är alldeles utmärkt som grund.

Stadgarna är väl i viss mån ett levande dokument. I och med att föreningen har haft sitt första möte och styrelsen är fastlagd så kan ändring av stadgar bara ske vid årsmötet. Eller?

Som hemort för Locost Sweden föreslår jag ordförandens hemort.

Så småningom bör vi utse sammankallande till det första "årsmötet". Några frivilliga?

(Jag kan tänka mig att vara en av dessa.... :surrender: )

Link to comment
Share on other sites

Jaha, då verkar det vara sjösatt.

Så småningom bör vi utse sammankallande till det första "årsmötet". Några frivilliga?

(Jag kan tänka mig att vara en av dessa....    :surrender: )

Jag kan också tänka mig att ställa upp !

Fler frivilliga? :whip:

Link to comment
Share on other sites

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är:

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

Föreningen stöder sin verksamhet genom att:

Detta tycker jag verkar ganska viktigt att vi kommer fram till tillsammans.

Föreningens syfte är att organisera alla i Sverige som är intresserade av hemmabyggda sportbilar för att medlemmarna skall kunna:

* ta del av varandras kunskaper, erfarenheter och eventuella specialkompetenser

* utvecklas som förare

* ha roligt tillsammans

(Funderade på om vi ska ha som syfte att utöva lobbyverksamhet för att göra amatörbyggen avdragsgilla, göra alla krokiga asfaltvägar enkelriktade, inta Norge och ta deras olja för att få gratis bensin till alla, osv osv, men vi kanske ska ta det lite lugnt till att börja med... ;) )

Vi fullföljer syftet genom att:

* organisera träffar av olika slag, till exempel

-garageträffar

-bankörningar

-rallyn

-besök hos intressanta företag.

* arrangera kurser, till exempel

-svetsning

-förarkurser

Vi stödjer vår verksamhet genom att:

* sälja jultidningar.... (nä, vad är det meningen att det ska stå här? Medlemsavgifter? Välgörenhetsauktioner? :) )

Link to comment
Share on other sites

Jaha, då verkar det vara sjösatt.

Utformningen av stadgar borde väl inte bli någon jätte-nöt. Jag tycker förslaget nedan är alldeles utmärkt som grund.

Stadgarna är väl i viss mån ett levande dokument. I och med att föreningen har haft sitt första möte och styrelsen är fastlagd så kan ändring av stadgar bara ske vid årsmötet. Eller?

Som hemort för Locost Sweden föreslår jag ordförandens hemort.

Så småningom bör vi utse sammankallande till det första "årsmötet". Några frivilliga?

(Jag kan tänka mig att vara en av dessa....    :surrender: )

Jag är gärna "frivillig"

/micke

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Eventuell stadgeändring:

---

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens årsmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

---

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...